วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

เนื้อเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

เนื้อเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

คำร้อง
ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุรพล โทณะวณิก
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ทำนอง
สง่า อารัมภีร์
นคร ถนอมทรัพย์
เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ประสิทธิ์ พยอมยงค์

เรียบเรียงเสียงประสาน
ประสิทธิ์ พยอมยงค์
กิตติ ศรีเปารยะ

บรรเลง วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว

น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท

เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย

แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้

ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย

อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริงไกร ภูมิพลมหาราชา

(MEDIUM MARCH)

*(ซ้ำ) อ่าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา

ดุจบิดาเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ

ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่

ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน

เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์

เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์ มหาราชา ภูมิพล *(ซ้ำ)

****

ที่มา http://www.navy.mi.th/navic/document/811203b.htm